Regulamin dla kupujących

Definicje

Regulamin niniejszy regulamin korzystania z serwisu Platformy

Platforma oznacza serwis w domenie internetowej sprzedazhurtowaodziezy.pl, nie będąca sklepem internetowym, skierowana tylko do odbiorców biznesowych (właścicieli butików odzieżowych), której właścicielem jest NKU.RADOM.PL Aneta Guść, ul. Wyścigowa 30 lok. 10, 26-600 Radom, NIP 9482457948

Administrator NKU.RADOM.PL Aneta Guść, ul. Wyścigowa 30 lok. 10, 26-600 Radom, NIP 9482457948

Sprzedawca producent lub hurtownik współpracujący z Administratorem, który prowadzi sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem Platformy sprzedazhurtowaodziezy.pl

Zamawiający użytkownik posiadający konto w serwisie, który za jego pośrednictwem nabywa Produkty od Sprzedawcy. Zamawiającym może być jedynie podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą (tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna), nie będący konsumentem, który korzysta z Platformy sprzedazhurtowaodziezy.pl i zaakceptował niniejszy Regulamin. 

Konto w serwisie oznacza element Platformy wydzielony dla konkretnego Zamawiającego. Konto tworzone jest po rejestracji przez Zamawiającego, uprzednio zweryfikowane przez Administratora.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin opisuje zasady korzystania przez Zamawiających z Platformy: sprzedazhurtowaodziezy.pl
 2. Akceptując Regulamin, Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, treścią Polityki Prywatności i informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Wszelkie prawa do Platformy oraz jego poszczególnych elementów przysługują Administratorowi lub osobom trzecim, w tym przypadku Sprzedawcą oferującym produkty za pośrednictwem Platformy, oraz podlegają ochronie prawnej. Zamawiający zobowiązani są do nienaruszania jakichkolwiek praw Administratora lub osób trzecich, chyba że Administrator lub Sprzedawca wyrazi na to zgodę.

Zasady korzystania z Platformy

 1. Celem Platformy internetowej sprzedazhurtowaodziezy.pl jest możliwość przedstawiania swojej oferty produktowej przez Sprzedawców współpracujących z Administratorem.
 2. Platforma nie prowadzi sprzedaży produktów, nie jest też stroną transakcji. Platforma jest narzędziem służącym do wymiany handlowej między Sprzedawcą a Zamawiającym.
 3. Zamawiający może korzystać z usług Platformy po utworzeniu Konta w serwisie.
 4. Konto w serwisie tworzone jest po dokonaniu przez Zamawiającego rejestracji, podaniu danych firmy, nadaniu hasła oraz zatwierdzeniu przez Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta w serwisie bez podania przyczyny.
 6. Hasło do konta w serwisie oraz wszelkie dane znajdujące się na Platformie, w tym przede wszystkim ceny Produktów są informacjami poufnymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 7. Zamawiający w każdej chwili może zostać wyrejestrowany z serwisu Platformy na własne żądanie informując o tym Administratora drogą mailową na adres info@sprzedazhurtowaodziezy.pl
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wyrejestrowania Zamawiającego z serwisu Platformy, gdy Zamawiający naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.

Zamówienia

 1. Zamówienia składać można tylko drogą elektroniczną. Do prawidłowego korzystania z usług Platformy niezbędny jest dostęp do Internetu.
 2. Aby móc składać zamówienia za pośrednictwem Platformy należy posiadać aktywne Konto w serwisie.
 3. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Czas realizacji zamówienia to 1-5 dni roboczych. Ze względów logistycznych bądź technicznych istnieje możliwość nie zrealizowania zamówienia, o czym Zamawiający jest poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym następuje w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego i tym samym powoduje obowiązek zapłaty przy wyborze przedpłaty, chyba, ze Zamawiający wybrał metodę płatności za pobraniem.
 6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Zamawiający zamawia produkty od różnych Sprzedawców, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej dwie części, z których każda będzie wymagała od Zamawiającego oddzielnego wskazania sposobu płatności.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia i dołączenia do zamówienia odpowiedniego dokumentu sprzedaży. Dokument ten wystawiany jest na dane Zamawiającego. 
 8. Zamawiający przyjmuje do wiadomości to, iż Sprzedawca oferujący swoje produkty za pośrednictwem Platformy sam określa warunki na jakich zawierana jest umowa sprzedaży. Warunki te dotyczą ceny produktu, ewentualnej zmiany ceny produktu, minimalnej ilości zamówienia, kosztów wysyłki oraz czasu realizacji zamówienia.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczące przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy. A w szczególności nie odpowiada za:
  • zgodność opisów produktów ze stanem faktycznym,
  • z tytułu rękojmi, gwarancji oraz za sposób wykonania, niewykonania czy  nienależytego wykonania przez Sprzedawcę obowiązku wynikającego z umowy sprzedaży lub jakichkolwiek przepisów prawa.

Produkty

 1. Ceny produktów podane są w wartości brutto.
 2. Ceny produktów widoczne są po zalogowaniu i jest to informacja poufna, która nie może być udostępniona osobom trzecim nie posiadającym Konta w serwisie.
 3. Sprzedaż Produktów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca sam decyduje czy dany produkt wysyła poza granice RP, podając taką informację w opisie Produktu.

Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Platformę

 1. Wszelkie niezgodności dotyczące funkcjonowania serwisu Platformy Zamawiający może zgłosić Administratorowi składając reklamację.
 2. Reklamacje zgłaszane są drogą elektroniczną, wysyłając na adres e-mail info@sprzedazhurtowaodziezy.pl treść dotyczącą nieprawidłowości funkcjonowania Platformy.
 3. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dniu wysyłając odpowiedź na adres e-mail podany przez Zamawiającego.

Reklamacje dotyczące produktów zamawianych przez Zamawiającego

 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera.
 2. Wszelkie niezgodności związane z zamówionymi produktami Zamawiający powinien zgłosić Administratorowi w ciągu 48 godzin od odebrania przesyłki, za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając na adres e-mail info@sprzedazhurtowaodziezy.pl wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej sprzedazhurtowaodziezy.pl/dostawa-i-reklamacje
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do odesłania reklamowanego produktu na swój koszt bezpośrednio do Sprzedawcy, od którego zamawiał reklamowany produkt.
 5. Różnice w wyglądzie produktu wynikające z ustawień monitora lub wyświetlacza  mogą nie być wystarczającym argumentem do złożenia przez Zamawiającego reklamacji.

Ochrona praw autorskich

 1. Zdjęcia, opisy produktów, logotypy, grafiki umieszczone na serwisie Platformy sprzedazhurtowaodziezy.pl są własnością Administratora bądź zostały użyte za zgodą Sprzedawcy współpracującym z Administratorem posiadającym do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie, wykorzystanie, udostępnianie zamieszczonych na Platformie sprzedazhurtowaodziezy.pl zdjęć produktów, wszelkich treści, grafik bez zgody Administratora lub Sprzedawcy współpracującym z Administratorem posiadającym do nich prawa autorskie.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, częściowego lub całościowego ograniczenia w korzystaniu z Platformy internetowej w celu ulepszenia jego funkcjonalności, przeprowadzeniu konserwacji, dodania usług bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Zamawiającego. Jednocześnie Administrator dołoży wszelkich starań, aby przerwy te odbywały się w porach nocnych i jak najkrócej trwały.
 2. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta będzie dostępna na stronie Platformy.
 3. W przypadku sporu, wynikającego z wykonania lub interpretacji niniejszej Regulaminu lub z nimi związanego, Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, zostanie on poddany ostatecznemu rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby i adresu Administratora.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.02.2020 roku.

Pobierz regulamin dla kupujących

Plik PDF